Kouty, sadové úpravy

Návrh a realizace sadových úprav okolí starého mlýna na Vysočině. Součástí sadových úprav byla obnova potoka a tvorba jezírka. Celková upravovaná plocha je 6 000m2. Realizace sadových ploch vycházela z prováděcího projektu, který ctil Genium loci místa a vazbu na okolní krajinu. Vlastní stavba mlýna byla velmi citlivě zrekonstruována.

Zahrada byla vzhledem k rozsáhlosti a požadavků klienta rozdělena do několika kompozičních celků. Sadové úpravy byly doplněny obnovou původní studně, kovaných vrat, stavidla, náhonu mlýna, několika mostků a mlýnského kola. Kostra zahrady byla doplněna  kosterními stromy – jedle, buky, javory, břízy, lípy a habry.  U stávajících porostů byly provedeny arboristické zásahy směřující ke stabilizaci korun a jejich ozdravění. Podrostové partie zahrady tvoří výsadby kalin, šípkových růží, trnek, vřesů, lísek, tisů apd. V centrální části byl obnoven ovocný sad. Břehy potoka byly osazeny břehovými porosty trvalek, kapradin a stínomilných travin.  Hráz rybníka prošla kompletní rekonstrukcí. Veškeré travnaté plochy byly obnoveny osetím vhodnou travní směsí. Na vybraných plochách došlo k založení květnatých luk s extenzivním způsobem kosení pro zlepšení životního prostředí hmyzu a drobných obratlovců.  Realizace jezírka byla provedena bez použití folie, dno tvoří pouze zhutnělá jílovitá vrstva. Krátce po dokončení jezírka i celého potoka došlo k samovolnému navrácení populace raku říčního.