Projekt přírodní zahrady mateřské školy

9-Projekt přírodní zahrady mateřské školy

 

Cílem projektu bylo navrhnout zahradní úpravy pro mateřskou školu v přírodním charakteru.
Po oslovení investora a dohodnutí podmínek spolupráce, zmapování a zdokumentování terénu došlo
ke zpracovávání prvních nápadů, které postupně vyústily do konečného návrhu.
Úmyslem bylo vyprojektovat takový návrh, který by po všech stránkách vyhovoval
požadavkům objednatele v souladu se zákony estetickými, architektonickými, biotickými
a funkčními. Zároveň splňoval podmínky přírodě blízkého charakteru.

10-Projekt přírodní zahrady mateřské školy

11-Projekt přírodní zahrady mateřské školy

12-Projekt přírodní zahrady mateřské školy

13-Projekt přírodní zahrady mateřské školy

 

Kompoziční řešení vychází z rozdělení zahrady na 2 hlavní funkční plochy: plochu pro hry a zábavu a prostor pro vzdělávání. Návrh zahrnuje také prostory při zadním vstupu do areálu mateřské školy, plochy u hlavního vstupu nejsou součástí návrhu.
Centrální část zahrady, která se nachází mezi dvěma budovami, „starou“ a „novou“ je vyhrazena pro sport a zábavu. Prostoru dominuje dva a půl metru vysoký kopec, který je přemodelován tak, aby všechny jeho strany našly využití. Severní strana natočená ke dřevěnému podiu slouží jako venkovní amfiteátr.
Hlediště je tvořeno dřevěnými lavicemi částečně zapuštěnými do terénu, pro lepší přístup jsou mezi lavice umístěny vždy dva schodišťové stupně. Západní svah je doplněn dřevěnými stupni v podobě špalků, po kterých mohou děti vystoupat na samý vrchol kopce. Zde jsou nainstalovány dřevěné kmeny tvořící jakési opevnění. Dolů se pak mohou dostat po skluzavce, která je navíc do kopce částečně zahloubena.
Do jižního svahu je zaříznuta dřevěná lezecká stěna, na kterou navazují lanové herní prvky umístěné mezi akátové kůly. Všechny tyto prvky jsou umístěny ve velkém pískovišti, které zároveň slouží jako dopadová zóna. Vedle velkého kopce prostor dotvářejí také tři menší terénní modelace (kopečky). Ty jsou pro větší atraktivitu doplněny dřevěnou lávkou, šlapáky a také tunelem, kterým se dá kopeček naskrz prolézt.
Kolem „nové“ budovy je navržen trvalkový záhon se dřevěnými šlapáky, tak aby byl dětem dobře přístupný a mohly se seznamovat s rostlinami. Součástí záhonu je také takzvaná hmatová stezka tvořená deseti dřevěnými políčky s různými materiály.
Vzdělávací plocha v severní části zahrady je rozdělena na tři části: malý borový lesík, volnou travnatou plochu a menší ovocný sad. K venkovní výuce slouží zejména dřevěný altán umístěný při severní hraně pozemku. Na něj navazují mírně vyvýšené zeleninové záhonky a umístěno je zde také ohniště s posezením na dřevěných špalcích. Dominantou prostoru je velká lípa srdčitá (Tilia cordata), která se v budoucnu stane hlavní solitérou celé zahrady.
V západní části oddělené přístupovou cestou se nachází malý ovocný sad, kde si děti mohou samy sklidit vypěstované ovoce. Ve stínu stromů jsou dále rozmístěny dva komposty, hmyzí domečky, ale i králíkárna s výběhem.
Prostor za zadním vstupem do areálu je pojednán jako ovocný sad, který by v budoucnu sloužil všem obyvatelům obce.

15-Projekt přírodní zahrady mateřské školy