Projektování zahrad a veřejné zeleně

Projektování zahrad a zeleně je především o dialogu mezi investorem a atelierem. Skládá  se z několika podstatných částí, jako je úvodní terénní průzkum a konzultace, prostorové a funkční studie, osazovacího plánu, seznam  rostlinného materiálu, axonometrický plán, perspektivní pohledy, vizualizace, speciální projektová dokumentace, technická realizační zpráva, položkový rozpočet.

V projektování zahrad jde o:

úvodní terénní průzkum a konzultaci, kdy investor specifikuje své požadavky a přání k zpracovávanému území a předává podkladovou dokumentaci resp. zaměření pozemku. Dochází k  zhotovení fotodokumentace nebo vlastnímu zaměření.

studie zahrady

Pokračujeme vyhotovením prostorové a funkční studie, která zachycuje naše hmotové řešení zpracovávaného území, kde navrhujeme tvar a umístění záhonů, travnatých ploch, cest a všech dalších prvků zahradní architektury.

 

 

 

osazovací plán

Po odsouhlasení této studie dochází k jejímu rozpracování formou osazovacího plánu, který je konkrétní co do druhů a počtu jednotlivých doporučených rostlin, keřů a stromů, a je doplněn o seznam rostlinného materiálu včetně obrazové dokumentace s uvedením výsadbové a maximální velikosti, době květu a dalších údajů.

 

 

Další etapou v naší práci nad projektem  je vyhotovení prvků pro lepší a konkrétnější představu o tom, jak bude zahrada vypadat.

 

Zde máme na mysli tyto prvky: axonometrický plán, který je prostorovým zpracováním celého území formou 2D zobrazení.

 

 

 

 

 

perspektivní pohledy

Následně zpracujeme perspektivní pohledy, které zachytí nejzajímavější místa z různých úhlů pohledu uživatele nebo

 

 

 

 

vizualizace

vizualizace, které jsou 3D modelem budoucí realizace.
Na tuto grafickou část projektu může dle požadavků investora navazovat

 

 

 

 

speciální projektová dokumentace, jako je dokumentace závlahy a dalších prvků zahradní architektury, spolu s technickými listy projekt je v závěru doplněn o technickou realizační zprávu, kde je uveden postup realizace zakázky podle jednotlivých kroků a výkaz výměr jednotlivých ploch, materiálů a výsadeb k úplnosti je projekt  doplněn o položkový rozpočet pro případ realizace naší firmou a také o reklamační řád.